Recent Posts »

سفره های قدیمی وحلیمی بسرعت نور

سفره های قدیمی وحلیمی بسرعت نور

Lyla Owfi May 29, 2017 0

  خیلی ها گوشه حیاط دور اجاقهای بزرگ جمع بودند  عده ای مشغول روبراه کردن بساط آش بودند و عده اى هم مشغول تفت دادن آرد حلوا. چند نفری هم در آشپزخونه پلو ها

Read More »
خنده ای از سَرِ خستگی وقهقه ای از سَرِشوق

خنده ای از سَرِ خستگی وقهقه ای از سَرِشوق

Lyla Owfi May 15, 2017 2

با مهربان دوستانی بوسیله مترو عازم تمايشگاه كتاب شدم راه طولانى بود. اما با تماشاى فروشنده هاى مترو كه هر كدام به طريقى بازاريابى مى كردند مسیر کوتاهتر به نظر می آمد از خانم

Read More »
دلخوشی‌های چهارراهی

دلخوشی‌های چهارراهی

Lyla Owfi May 1, 2017 4

شانه را با دقت در سفیدی موهایش حرکت داد با لبخند چشمکی برای زن زیبایش که همچنان خنده بر لب، از پشت شیشه قاب عکس نگاهش می کرد زد و سنجاق کراواتش را مرتب کرد.

Read More »
عید دیدنی و خنده های از ته دل

عید دیدنی و خنده های از ته دل

Lyla Owfi March 27, 2017 6

امروز به رسم قشنگ عید دیدنی با چای و شیرینی و یکدنیا آرزو های خوب پیشت آمدم تا باانرژی سالی پر از اتفاقهای خوب را شروع کنیم وقتی خواستم آرزوهایم را لیست کنم دیدم

Read More »
آرزوی سالی به شیرینی خروس قندی و عطر سنبل

آرزوی سالی به شیرینی خروس قندی و عطر سنبل

Lyla Owfi March 20, 2017 2

میخواهم بهار را باور کنم خودم را کودکی ببینم که با شور و  عشق بادبادکش را در آسمان آبی پرواز میدهد و شادمانه از ته دل می خندد و تا آخر جاده شادمانی می

Read More »
بهانه شیرینِ شیرینی

بهانه شیرینِ شیرینی

Lyla Owfi March 13, 2017 0

خیلی سال پیش بود؛ شاید بیست و پنج سال يا شاید هم بیشتر ؛ که روزى تصمییم گرفتم به بهانه نوروز و شیرینی های مخصوصش دوستانم را بدور هم جمع کنم. خیلی زود دست

Read More »
اسفند و بهانه های کوچک خوشبختی

اسفند و بهانه های کوچک خوشبختی

Lyla Owfi February 27, 2017 4

دوباره ماه اسفند شد و سیل کارهای نکرده و فرصت های از دست رفته جلوی چشمانم رژه میروند این ماه آخر سال با تمام کارهای زیاد با ربط و بی ربطش می تواند فرصت

Read More »
هفت سالگی و عشق بمقدار کافی

هفت سالگی و عشق بمقدار کافی

Lyla Owfi February 20, 2017 4

سالهاست که هر دوشنبه، در گرما و سرما، سفره اینترنتی، با عشق بمقدار کافی، پهن می شود و با لطف و حمایت تو نازنین و ديگر مهمان های عزیزش که از گوشه و کنار دنیا

Read More »
مشاوره گُل گُلی

مشاوره گُل گُلی

Lyla Owfi February 13, 2017 2

چند روز پیش برای گرفتن اطلاعاتی به یک موسسه فرهنگی زنگ زدم  قبل ا ز اینکه تلفن به شخص مورد نظر وصل شود، صدای ضبط شده ای اعلام کرد که هزینه مکالمه دقیقه ای

Read More »